PONUKA DETEKTÍVNYCH SLUŽIEB

  • hľadanie osoby
  • hľadanie majetku
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcim obchodné tajomstvo.

CENOVÁ PONUKA DETEKTÍVNYCH SLUŽIEB

Cenová ponuka, respektíve fakturovaná výsledná cena je vždy navrhnutá až na základe rokovaní, špecifikácie chráneného objektu a individuálnej dohody s klientom a závisí od náročnosti a zložitosti jednotlivej zákazky, využívania dopravných, spojovacích a špeciálnych technických prostriedkov ako aj miesta poskytovania týchto služieb. Chceme však podotknúť, že vedenie firmy DSBS s.r.o. je ústretové a je ochotné dospieť do záverečných dohôd výhodných a akceptovateľných pre obe strany. Preto ceny sú len orientačné a pevné sa stávajú až ako výsledok dvojstranných rokovaní.