ODBORNÁ PRÍPRAVA A PORADENSTVO

Spoločnosť DSBS, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova 1227/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom vykonáva odbornú prípravu na základe licencie POP 000183, vydaná KR PZ v Trenčíne. Na vykonávanie Odbornej prípravy jej bola udelená Ministerstvom vnútra Akreditácia číslo: AKR-4-14/11 Spoločnosť bola založená na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 22.11.2010, zapísaná v Obchodnom registri 1.2.2011. Za riadne vykonávanie odbornej prípravy zodpovedá Mgr. Peter Gracík, konateľ spoločnosti DSBS, s.r.o.. Vykonávanie odbornej prípravy je hlavnou prioritou spoločnosti DSBS, s.r.o.. Vyškolenie, výchova a výber vlastných pracovníkov z najlepších žiadateľov o preukaz pracovníka SBS je zárukou stability, kvality poskytovaných služieb a dobrého mena spoločnosti. Mať kvalitných zamestnancov je nevyhnutnou podmienkou pre úspech ktorejkoľvek organizácie, preto je potrebné s nimi pracovať so zvýšenou starostlivosťou. Školiacim zariadením spoločnosti DSBS, s.r.o. je budova Agrobiopu, Žilinská cesta 626/60 v Piešťanoch (budova bývalej „PANÓNIE“). Odbornú prípravu v rámci akreditácie vykonávajú osoby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v § 48 ods. 3) písmena a) až d) a ods. 4) zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o SBS). Vybraní lektori majú bohaté skúsenosti v odboroch práva, bezpečnostných zborov, zdravotníctva a požiarnej ochrany, kde vykonávali dlhoročnú prax. Pri prednáškach títo lektori využívajú praktické príklady, dostupné názorné a technické pomôcky. Pri štúdiu poslucháčom sú zapožičiavané písomné materiály k štúdiu a príprave na skúšku. Lektorskú činnosť z právnych predmetov vykonáva p. Mgr. Peter Gracík, absolvent právnickej fakulty UK Bratislava, 21 ročná prax u bezpečnostných zborov a JUDr. Peter Burza, absolvent Akadémie PZ Bratislava, 28 ročná prax u bezpečnostných zborov Lektorskú činnosť z poskytovania prvej pomoci vykonáva p. MUDr. Pavol Durdík, absolvent lekárskej fakulty UK Bratislava. Lektorskú činnosť z požiarnej prípravy vykonáva p. Ladislav Kahan, absolvent Strednej priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch, bol technikom požiarnej ochrany a súčasne profesionálnym Hasičom s 28 ročnou praxou. Hlavným cieľom zabezpečovania a vykonávania odbornej prípravy je pripraviť žiadateľov o vykonanie skúšok jednotlivých typov odbornej spôsobilosti nielen na skúšku, ale aj na prístup k zodpovednosti a kvalite vykonanej práce.


DRUHY ODBORNEJ PRÍPRAVY

Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu S sa vykonáva
v trvaní 7 dní, pričom denne sa vyučuje 11 - 12 hodín. Odborná
príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu P sa vykonáva v trvaní 9 dní, pričom denne sa vyučuje 10 hodín. (Nevykonáva sa z dôvodu malého záujmu) Každá vyučovacia hodina trvá 45 minút.

PODMIENKY ODBORNEJ PRÍPRAVY

Žiadateľ je povinný vyplniť žiadosť o vykonanie odbornej prípravy. Účastník kurzu získa preukaz odbornej spôsobilosti po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy a skúšky za podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti v zmysle § 13 a § 14 zákona č. 473/2005 Z. z.. Skúška býva približne 6 týždňov po skončení kurzu, Ministerstvo vnútra má 3 mesiace od podania prihlášky na vykonanie skúšky. Žiadateľ v prípade úspešného absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti bude musieť za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti uhradiť správny poplatok vo výške 16,50€ formou e - kolku. Žiadateľ, ktorý na skúške nevyhovel môže riadnu skúšku opakovať 2 krát. Za každú opravnú skúšku, zaplatí účastník kurzu správny poplatok 8,-€