ODBORNÁ PRÍPRAVA A PORADENSTVO

Spoločnosť DSBS, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova 1227/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom zapísaná v OR OS Trnava, oddiel : Sro, Vložka číslo : 26851/ T, IČO : 47 232 790. Číslo licencie na vykonávanie Odbornej prípravy a poradenstva POP000066, vydaná KR PZ v Trnave. Na vykonávanie Odbornej prípravy jej bola udelená Ministerstvom vnútra Akreditácia číslo: AKR-4-14/11 .Spoločnosť bola založená na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 22.11.2010, zapísaná v Obchodnom registri 1.2.2011. Za riadne vykonávanie odbornej prípravy zodpovedá Mgr. Peter Gracík, konateľ spoločnosti DSBS, s.r.o.. Vykonávanie odbornej prípravy je hlavnou prioritou spoločnosti DSBS, s.r.o.. Vyškolenie, výchova a výber vlastných pracovníkov z najlepších žiadateľov o preukaz pracovníka SBS je zárukou stability, kvality poskytovaných služieb a dobrého mena spoločnosti. Mať kvalitných zamestnancov je nevyhnutnou podmienkou pre úspech ktorejkoľvek organizácie, preto je potrebné s nimi pracovať so zvýšenou starostlivosťou. Školiacim zariadením spoločnosti DSBS, s.r.o. je budova Agrobiopu, Žilinská cesta 626/60 v Piešťanoch (budova bývalej „PANÓNIE“). Odbornú prípravu v rámci akreditácie vykonávajú osoby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v § 48 ods. 2) písmena a) až d) a ods. 3) zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o SBS). Vybraní lektori majú bohaté skúsenosti v odboroch práva, bezpečnostných zborov, zdravotníctva a požiarnej ochrany, kde vykonávali dlhoročnú prax. Pri prednáškach títo lektori využívajú praktické príklady, dostupné názorné a technické pomôcky. Pri štúdiu poslucháčom sú zapožičiavané písomné materiály k štúdiu a príprave na skúšku. Lektorskú činnosť z právnych predmetov vykonáva p. Mgr. Peter Gracík, absolvent právnickej fakulty UK Bratislava, 21 ročná prax u bezpečnostných zborov a JUDr. Peter Burza, absolvent Akadémie PZ Bratislava, 23 ročná prax u bezpečnostných zborov Lektorskú činnosť z poskytovania prvej pomoci vykonáva p. MUDr. Pavol Durdík, absolvent lekárskej fakulty UK Bratislava. Lektorskú činnosť z požiarnej prípravy vykonáva p. Ladislav Kahan, absolvent Strednej priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch, je technikom požiarnej ochrany a súčasne profesionálnym Hasičom s 23 ročnou praxou. Hlavným cieľom zabezpečovania a vykonávania odbornej prípravy je pripraviť žiadateľov o vykonanie skúšok jednotlivých typov odbornej spôsobilosti nielen na skúšku, ale aj na prístup k zodpovednosti a kvalite vykonanej práce.


DRUHY ODBORNEJ PRÍPRAVY

Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu S sa vykonáva
v trvaní 7 dní, pričom denne sa vyučuje 11 - 12 hodín. Odborná
príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu P sa vykonáva v trvaní 9 dní, pričom denne sa vyučuje 10 hodín. (Nevykonáva sa z dôvodu malého záujmu) Každá vyučovacia hodina trvá 45 minút.

PODMIENKY ODBORNEJ PRÍPRAVY

Žiadateľ je povinný vyplniť žiadosť o vykonanie odbornej prípravy. Údaje v žiadosti v zmysle §7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva svoj súhlas spoločnosti DSBS s.r.o. na spracúvanie mojich osobných údajov na účel vykonania odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu ustanovenom v § 19 ods. 6 písm. a) zákona 473/2005 Z.z. (meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresa pobytu). Doba platnosti súhlasu je päť rokov odo dňa podpisu. Najneskôr v priebehu odbornej prípravy je žiadateľ povinný preukázať bezúhonnosť a spoľahlivosť v zmysle § 13 a § 14 zákona č. 473/2005 Z. z. (Odpisom registra trestov a Čestným vyhlásením o bezúhonnosti a spoľahlivosti osvedčené notárom alebo iným príslušným orgánom). Žiadateľ v prípade úspešného absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti bude musieť za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti uhradiť správny poplatok vo výške 16,50€. V prípade nesplnenia podmienok bezúhonnosti a spoľahlivosti, alebo nezaplatenia stanoveného poplatku za absolvovanie odbornej prípravy, žiadateľ nebude do odbornej prípravy zaradený.


CENOVÁ PONUKA ODBORNEJ PRÍPRAVY

Cena Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu S sa vykonáva v trvaní 7 dní a 178 vyučovacích hodín, (denne 11 až 12 vyučovacích hodín od 08,00 - 17,05 hod).
Cena: 180 € - za odbornú prípravu
Cena 16,50 € - správny poplatok za prihlásenie na skúšku, platí sa za riadnu i opravné skúšky akreditovanej osobe.
Cena 16,50 € - správny poplatok za vydanie preukazu typu „S“, platí sa v kolkovýcch známkach po úspešne vykonanej skúške správnemu orgánu.

Tu si môžte stiahnuť prihlášku na odbornú prípravu a poradenstvo, ktorú potom vyplnenú zašlete na e-mail: dsbs@dsbs.sk

Stiahnuť si možte aj formulár čestného vyhlásenia bezúhonnosti a spoľahlivosti