POPIS SPOLOČNOSTI

Súkromná bezpečnostná spoločnosť DSBS s r.o. sa síce na trhu bezpečnostných služieb pôsobí od 1.2. 2011. Členovia jej manažmentu majú hlboké vedomosti z tejto oblasti, získané vo sfére bezpečnostných prác. Svoje dlhoročné poznatky a skúsenosti, ktoré si systematicky dopĺňajú štúdiom a poznávaním nových techník a metód vyžívaných pri ochrane majetku a tieto v praxi premietajú do výkonu služieb spoločnosti DSBS s.r.o.. Všetci členovia manažmentu majú vysokoškolské vzdelanie a sú bezúhonní. Čo sa týka skúseností v bezpečnostných službách, je nutné poukázať na to, že máme nadobudnuté skúsenosti pri vypracovávaní plánov na ochranu letiska, realizáciu jeho ochrany, zamedzeniu únosov lietadiel a režimu pohybu a kontroly osôb v ňom. Ďalej pri výkone kontroly kamiónov a ložných plôch vozidiel na štátnej hranici. DSBS s. r.o. pre výkon svojich činností má licenciu na vykonávanie strážnej služby číslo PS 001309 , licenciu na vykonávanie detektívnej služby číslo PD 000177 a licenciu na vykonávanie odbornej prípravy a poradenstva číslo POP 000183. Na vykonávanie odbornej prípravy pre pracovníkov SBS bola Ministerstvom vnútra SR udelená akreditácia číslo AKR-4-7/2011.

Spoločnosť DSBS s.r.o. kladie veľký dôraz na odbornú prípravu jej zamestnancov. Vykonáva odbornú prípravu pre pracovníkov SBS, kde absolventi získavajú po vykonaní skúšok preukaz odbornej spôsobilosti pracovníka SBS typu „S“. Spoločnosť DSBS s.r.o. z absolventov svojich kurzov vyberá do svojich radov len tých najlepších odborne pripravených ľudí. Všetci jej zamestnanci sú držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti. Zamestnanci spoločnosti DSBS s.r.o. sa pravidelne zúčastňujú školení, na ktorých sa preškoľujú správne postupy pri ochrane majetku a tiež sa verejne oboznamujú s chybami, ktoré sa vyskytli vo výkone služby a na tieto sa upozorňuje.